latest

Tag: Technology

Total 9 Posts

การพัฒนาต้นแบบรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าดัดแปลงของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์, สุทิน ชาญณรงค์, บรรจง เยาว์ธานี, ดร.พีรสา ศาศวัต, คุณวรากร กติกาวงศ์ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย รถตุ๊กตุ๊กไทยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวในมุมมองของชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตามสำหรับคนไทยส่วนใหญ่ยังมองว่าตุ๊กตุ๊กเป็นพาหนะรับจ้างที่มีราคาค่

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา EV Tech Forum 2018 ในหัวข้อ “Autonomous Electric Vehicle”

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมกับ Reed Tradex ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา EV Tech Forum 2018 ในหัวข้อ “Autonomous Electric Vehicle” ยานยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203, ชั้น 2,

คุยกับนายก EVAT เส้นทางยานยนต์ไร้มลพิษ สหราชอาณาจักรเร่ิมในปี ค.ศ. 2040

โดย ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ปัญหาการปลดปล่อยมลพิษของยานยนต์เป็นประเด็น ที่สหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษให้ความสำคัญมา โดยตลอด ในปี ค.ศ. 2009 สหราชอาณาจักร เริ่มมีการ กำหนดความหมายของยานยนต์มลพิษขั้นต่ำพิเศษ หรือ Ultra-low Emission Vehicle (ULEV) หมายถึงยานยนต์ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมจัดอบรมและบรรยายเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ให้กับคณะกรรมการอาชีวศึกษาร่วม

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ได้รับเกียรติรับเชิญร่วมบรรยายให้กับ คณะกรรมการอาชีวศึกษาร่วม วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีและวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ในหัวข้อเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ให้กับคณาจารย์อาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศกว่า 40 ท่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีและวิทยาลั

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

“ยานยนต์ไฟฟ้า” หมายถึง ยานยนต์ที่มีการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว หรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในมาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่ หรือเทคโนโลยีการใช้ก๊าซไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชิ้อเพลิง เพื