latest

Tag: Subsidy Program

Total 6 Posts

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า

โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ครั้งที่ 6 ที่กำลังเปิดรับข้อเสนอในวันนี้ – 31 ตุลาคม 2561 มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาข้อเสนอดังนี้.ขั้นตอนที่ 1 สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยตรวจสอบข้อเสนอท้ังหมดและคัดเลือกเฉพาะข้อเสนอที่มีหนังสือนําส่งถูกต้

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ครั้งที่ 6 (รอบสุดท้าย) เปิดรับข้อเสนอในวันที่ 8 – 31 ตุลาคม 2561

เตรียมเอกสารยื่นขอรับการสนับสนุนการลงทุนโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ครั้งที่ 6 เปิดรับข้อเสนอในวันที่ 8 – 31 ตุลาคม 2561 โดยผู้สนใจสามารถขอรับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ ในการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้ารอบที่ 6 จำนวน 34 หั

สนใจยื่นขอรับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

สำหรับหน่วยงานที่กำลังยื่นขอรับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานทีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ครั้งถัดไป เพื่อให้การเตรียมงานเอกสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว สามารถตรวจสอบและยื่นข้อมูลเพื่อการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้.1. หนังสือนำส่งจากหน่วยงาน 1 ฉบับ2. ใบสมัครเข้

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station)

ย้ำกันอีกครั้ง สำหรับผู้ที่ยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) กับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้านั้น จะได้รับการสนับสนุนส่วนหลักของการทำสถานีอัดประจุไฟฟ้า ได้แก่ หัวจ่ายประจุไฟฟ้าแบบเร่งด่วน (Quick Charge) ใช้เวลาอั

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) รอบที่ 5

ตามที่สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ขอประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกดังต่อไปนี้ https://drive.google.com/file/d/1Q1wkfH4qjMDCeVFCqj1uomdYZbmywqi3/view?usp=sharing