latest

Tag: Intermediate

Total 2 Posts

EVAT Charging Consortium

EVAT Charging Consortium เป็นการเตรียมความพร้อมการให้บริการผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบไปด้วย หน่วยงานผู้ให้บริการการอัดประจุไฟฟ้า บริษัทรถยนต์ และบริษัทเครื่องอัดประจุไฟฟ้า ภายใต้การสนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลั

ตำนานแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ELECTRIC VEHICLE ASSOCIATION OF THAILAND - EVAT·FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2016 ผศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันนี้ คงไม่มีใครไม่รู้จักรถยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะรถไฟฟ้าเทสล่าสัญชาติอเมริกัน ที่กำลังเป็